Zeer leerzaam, inspirerend en vooral ook leuk en herkenbaar.

Licentieovereenkomst

Algemene bepalingen licentieovereenkomst LE-Behaviour

 1. Deze algemene bepalingen licentieovereenkomst LE-Behaviour zijn van toepassing op door LE-Network Holding BV aan derden uitgegeven licenties LE-Behaviour en/of door LE-Network Holding BV aan derden gegeven toestemming voor het spelen van LE-Behaviour.

Artikel 1.    Algemeen

In deze algemene bepalingen licentieovereenkomst LE-Behaviour wordt verstaan onder:

 1. Licentienemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een licentieovereenkomst of een spelovereenkomst met licentiegever is aangegaan.
 2. Licentiegever: LE-Network Holding BV.
 3. Algemene bepalingen licentieovereenkomst LE-Behaviour: deze Algemene bepalingen licentieovereenkomst LE-Behaviour.
 4. LE-Behaviour: alle software, spelsimulaties, spelprogramma’s, workshops, auteursrechten, en andere intellectueel eigendommen, welke onder de licentieovereenkomst vallen.
 5. Workshop: een training, een seminar, een bijeenkomst, waarbij LE-Behaviour of onderdelen daarvan worden gebruikt. Een training wordt geacht een maximale tijdsduur te kennen van een (1) dag.
 6. Licentieovereenkomst: de tussen licentienemer en licentiegever gesloten overeenkomst voor het gebruik van LE-Behaviour.
 7. Algemene leveringsvoorwaarden: de algemene leveringsvoorwaarden van Licentiegever

Artikel 2.    Eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op LE-Behaviour behoren toe aan LE-Network Holding BV.
 2. LE-Network Holding BV. blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten c.q. behoudt zich alle rechten voor die voortvloeien uit het gebruik van LE-Behaviour.
 3. Het is licentienemer uitdrukkelijk verboden LE-Behaviour, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, anders dan hetgeen daarover in de licentieovereenkomst is bepaald.
 4. Het is licentienemer niet toegestaan LE-Behaviour aan derden ter hand te stellen, anders dan in het kader van trainingen.
 5. Indien overeengekomen ontvangt de Licentienemer gedurende de licentieovereenkomst een spelset in bruikleen.

Artikel 3. Gebruik

 1. Licentiegever verleent Licentienemer het recht om gebruik te maken van de LE-Behaviour, zoals beschreven in de licentieovereenkomst.
 2. Het aan Licentienemer verstrekte recht tot gebruik is op geen enkele wijze exclusief.
 3. Aan Licentienemer zal software of één of meerdere spelversies beschikbaar worden gesteld.
 4. Licentiegever kan in verband met dit gebruiksrecht ten aanzien van  LE-Behaviour, trainingen verzorgen aan derden als genoemd in de Licentieovereenkomst.
 5. Licentienemer is verantwoordelijk voor de organisatorische aspecten van de trainingen.
 6. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Licentiegever van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid van bepalingen uit deze overeenkomst met bepalingen uit de algemene voorwaarden prevaleren de desbetreffende bepalingen uit deze overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn te vinden op www.le-behaviour.com

Artikel 4.    Duur en beëindiging

 1. Tenzij in de licentieovereenkomst anders is overeengekomen is het recht voortvloeiende uit de Licentieovereenkomst beperkt tot het gebruik van LE-Behaviour van het aantal aangekochte credits.
 2. De Licentieovereenkomst eindigt na opzegging van de account van Licentienemer.
 3. De Licentieovereenkomst eindigt met onmiddellijke ingang  indien licentienemer in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of de licentienemer-natuurlijk persoon gebruik maakt van de wet schuldsanering of de licentienemer-vennootschap wordt ontbonden.
 4. Bij overtreding van de bepalingen opgenomen in de Licentieovereenkomst of deze Algemene bepalingen wordt de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd.
 5. Bij beëindiging van de Licentieovereenkomst is Licentienemer verplicht alle goederen, bescheiden, programma’s, modellen, bestanden en andere zaken, welke onderdeel vormen van LE-Behaviour onmiddellijk aan Licentiegever over te dragen.

Artikel 5.    Vergoeding en betaling

 1. Voor het gebruiksrecht ten aanzien van de LE-Behaviour is Licentienemer een vergoeding verschuldigd zoals aangegeven op de Licentieovereenkomst of facturen.
 2. Het is Licentienemer niet eerder toegestaan gebruik te maken van haar gebruiksrecht dan nadat de volledige vergoeding voor het gebruik is betaald.
 3. Alle in de Licentieovereenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
 4. Indien Licentienemer een meerjarig gebruiksrecht heeft verkregen, dan zal het recht vanaf het tweede jaar worden geïndexeerd op basis van de algemene prijsontwikkeling zoals die zich bij Licentiegever zich voordoet.
 5. De in het kader van de Licentieovereenkomst andere door Licentiegever aan Licentienemer door te berekenen werkzaamheden, kosten en/of vergoedingen vallen onder de Algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 6.    Communicatie

 1. Indien niet anders in de Licentieovereenkomst is bepaald, verloopt de communicatie uitsluitend via de aangewezen contactpersonen.
 2. Contactpersoon bij Licentiegever is de ondertekenaar van de Licentieovereenkomst.
 3. Contactpersoon bij de Licentienemer is de ondertekenaar van de Licentieovereenkomst en de aangewezen contactpersoon.
 4. Opmerkingen tussen Licentienemer en Licentiegever dienen altijd schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

Artikel 7.    Certificering LE-Behaviour

 1. Workshops dienen door een spelleider te worden uitgevoerd. Licentienemer verplicht zich Workshops alleen onder leiding van  een door Licentiegever gecertificeerde spelleider te laten uitvoeren.

Artikel 8.    Toegevoegde waarde en verantwoordelijkheid

 1. Licentienemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de software en workshops van LE-Behaviour onder de Licentieovereenkomst, alsmede voor de ontwikkeling of overdracht van de competenties en vaardigheden om de leerdoelen over te dragen.
 2. Aan de bevindingen, ervaringen, of resultaten van de LE-Behaviour kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Licentiegever zal nimmer direct of indirect verantwoordelijk zijn voor de door Licentienemer gepresenteerde LE-Behaviour en de mate van aansluiting met overige leermiddelen en lesprogramma’s.

Artikel 9.    Nieuwe versies LE-Behaviour

 1. Indien en wanneer er binnen de duur van de Licentieovereenkomst een nieuwe spelversie van de LE-Behaviour beschikbaar komt, zal Licentiegever Licentienemer daaromtrent informeren.
 2. Licentienemer verkrijgt het recht om tegen een door de Licentiegever te bepalen meerprijs gebruik te gaan maken van extra opties, voor de resterende duur van de Licentieovereenkomst.

Artikel 10.  LE-Behaviour netwerk

 1. Licentienemer is automatisch deelnemer van het LE-Behaviour netwerk. Een netwerk ter bevordering van de uitwisseling van kennis en ervaringen voor de toepassing rollenspel simulaties voor effectief onderwijs.
 2. Licentienemer is automatisch lid van de nieuwsbrief van Licentiegever, hiervoor kan licentienemer zich bij elke verzonden nieuwsbrief automatisch uitschrijven.

Artikel 11.  Garantie

 1. Licentiegever garandeert niet dat LE-Behaviour foutloos is, of anderszins perfect zal verlopen.
 2. Licentiegever garandeert wel dat LE-Behaviour, in hoofdlijnen voldoet aan hetgeen waarvoor het blijkens de omschrijving op haar website en in andere, door haar gedane schriftelijke, uitingen is bedoeld, echter Licentiegever garandeert niet een succesvol leereffect op individuele deelnemers aan trainingen.

Artikel 12.  Aansprakelijkheid, vrijwaringen

 1. Licentienemer vrijwaart Licentiegever van iedere aansprakelijkheid hoe dan ook genaamd, als gevolg van het gebruik van LE-Behaviour.
 2. Licentiegever is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie.
 3. Indien Licentienemer aan Licentiegever informatiedragers, elektronische bestanden of LE-Behaviour, etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of sofware, etc. vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13.  Toepasselijk recht, geschillenregeling

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door Licentiegever zijn bevestigd.
 3. Een geschil is aanwezig, indien één der Partijen zulks schriftelijk aan de andere partij mededeelt.
 4. Eventuele geschillen die niet door Partijen in der minne kunnen worden opgelost, worden beslist door de naar normale regelen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht bevoegde rechter te Assen.

Artikel 14.  Wijzigingen en aanvullingen

De algemene bepalingen licentieovereenkomst LE-Behaviour kunnen slechts worden gewijzigd of worden aangevuld middels een schriftelijke overeenkomst, welke door zowel Licentienemer als Licentiegever is ondertekend.

Artikel 15.  Schade

 1. Indien Licentienemer een der bepalingen in de Licentieovereenkomst of Algemene bepalingen licentieovereenkomst LE-Behaviour overtreedt is Licentienemer schadeplichtig jegens Licentiegever en LE-Network Holding BV. als eigenaar van LE-Behaviour.
 2. Zowel Licentiegever als LE-Network Holding BV. zijn gerechtigd hun respectievelijke schaden volledig te verhalen op Licentienemer indien zij heeft gehandeld conform artikel 16 lid 1.
 3. De schade conform artikel 16 lid 1 is direct en volledig opeisbaar vanaf het moment van de overtreding als bedoeld in artikel 16 lid 1.

Artikel 16.  Gedeeltelijke onverbindendheid, voortduren verplichtingen

 1. Indien één of meer artikelen van de Licentieovereenkomst en/of Algemene bepalingen licentieovereenkomst LE-Behaviour ongeldig of op andere wijze niet verbindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen van overeenkomst en/of bepalingen niet aangetast, tenzij de niet-verbindende bepaling het wezen van de overeenkomst en/of bepalingen betreft en het onaangetast blijven van de overige artikelen voor een der Partijen op dusdanige bezwaren stuit dat de redelijkheid en billijkheid gebieden dat de overige artikelen eveneens niet-verbindend zijn. Partijen zullen in beide gevallen alsdan in gezamenlijk overleg en in de geest van de overeenkomst en/of bepalingen de overeenkomst en/of bepalingen voor zover nodig aanpassen, in die zin dat de niet-verbindende artikelen worden vervangen door artikelen die zo min mogelijk verschillen van de betreffende niet-verbindende artikelen.
 2. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de overeenkomst voort te duren, blijven na het einde van deze overeenkomst bestaan.

Artikel 17.  Rechten

 1. Door het nalaten van de uitoefening, of een vertraging in de uitoefening, van een uit de Licentieovereenkomst of de wet voortvloeiend recht, wordt de uitoefening van dit recht of een ander recht, op geen enkele wijze beperkt.
 2. Gedeeltelijke uitoefening van een recht voortvloeiende uit deze Licentieovereenkomst of de wet, staat niet in de weg van het alsnog volledig uitoefenen van dit recht, of van de uitoefening van een ander recht.
 3. De uit de Licentieovereenkomst voortvloeiende rechten vullen elkaar aan en sluiten geen enkele uit de wet voortvloeiende rechten uit.

Klik en download de licentieovereenkomst.